Domenii de activitate

Îmbinarea cu succes a pledoariilor în cauze extrem de complexe cu activităţile de consultanţă juridică acordate multor companii române sau străine, atât în activitatea lor curentă, cât şi în tranzacţii de mare anvengură și contracte complexe, a constituit o reţetă ideală pentru a putea asigura în prezent clienţilor casei noastre de avocatură o plaja largă de servicii juridice în diverse ramuri ale dreptului.

DREPTUL AFACERILOR

asistenţă juridică şi reprezentare în litigii comerciale şi proceduri arbitrale;
recuperări de creanţe;
consultanţă juridică pentru societăţi şi persoane fizice în orice probleme legate de constituirea societăţilor (redactarea actelor constitutive şi efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru înmatricularea firmei şi obţinerii avizelor de funcţionare), modificări în organizarea şi funcţionarea acestora, dizolvare, lichidare și radiere;
consultanţă juridică în activitatea curentă a societăților şi a altor profesioniști;
asistenţă în domeniul accesării fondurilor europene nerambursabile, în realizarea şi implementarea planurilor de afaceri finanţate de organisme europene;
reprezentare şi asistenţă juridică la reorganizarea societăţilor, precum şi în procedurile de lichidare judiciară şi faliment;
redactarea de contracte şi asistenta juridică la negocierea şi semnarea acestora;

DREPT FINANCIAR-BANCAR

consultanţă în activitatea bancară
redactarea de contracte bancare şi adaptarea acestora la modificările legislative în materie sau la situaţia şi politicile de creditare ale fiecărei instituţii bancare;
consultanţă în activitatea societăţilor de leasing şi a altor instituţii fnanciare nebancare;
consultanţă de specialitate cu ocazia unor tranzacţii financiare;
consultanţă şi reprezentare în procesele de stabilire, derulare şi încetare a raporturilor juridice dintre banci şi clienţi;
recuperarea creanţelor de la debitorii bancari rău-platnici;

DREPT FISCAL

consultanţă în problematica taxelor si impozitelor, inclusiv oferirea de soluţii de optimizare fiscală;
asistenţă în îndeplinirea procedurilor legale de contestare a actelor de control şi de impunere;
consultanţă, asistenţă şi reprezentare în litigiile de natură fiscală;

DREPT CIVIL

redactarea de contracte civile şi asistenţă juridică la încheierea lor;
conferirea de dată certă cu atestarea conţinutului actului şi a identităţii părţilor prin înscrierea în registrul de acte juridice atestate;
asistare şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în orice fel de litigii privitoare la drepturi şi obligaţii născute dintr-un raport juridic civil;
asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare;
consultanţă juridică şi reprezentare în alte ramuri ale dreptului civil: moştenire legală şi testamentară, donații, revendicări mobiliare şi imobiliare, contracte etc.
reprezentare şi asistare în vederea executarii silite a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii;

DREPT ADMINISTRATIV

consultanţă juridică specifică raporturilor administrative şi autorităţilor administraţiei publice;
asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor publice în procedura prealabilă, precum şi în faţa instanţelor de contencios administrativ;
modificări, contestări și anulari de acte ale administraţiei publice centrale şi locale;
consultanţă şi reprezentare în cadrul procedurilor legale referitoare la concesiuni;

DREPTUL FAMILIEI

consultanţă juridică referitoare la relaţiile de familie;
divorţuri;
partajarea bunurilor comune;
încredinţarea minorilor şi stabilirea pensiei de intreţinere;
rectificări de acte de stare civila;

DREPTUL MUNCII ŞI ASIGURĂRILOR SOCIALE

asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă;
redactarea contractului individual şi/sau colectiv de munca, a regulamentului de ordine interioară, fişei postului etc.;
medierea conflictelor de muncă;
contestarea sancţiunilor disciplinare;
reprezentare în litigii de muncă şi asigurări sociale;

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

înregistrarea mărcilor, desenelor şi modelelor industriale şi protejarea drepturilor conferite de acestea;
asistare/reprezentare în faţa Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci;
consultanță în domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe;
negocierea şi redactarea de contracte de editare, reproducere a unei opere, reprezentare teatrală sau execuţie muzicală etc.;
asistenţă, negociere şi redactare a contractelor de concesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra operelor literare, artistice sau stiinţifice, precum şi de creaţie intelectuală
asistare şi reprezentare în faţa organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi drepturilor conexe;

DREPTUL TRANSPORTURILOR

redactări şi negocieri de contracte de transport intern şi internaţional;
asiatare şi reprezentare în litigii generate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor de transport;

DREPTUL ASIGURĂRILOR

consultanţă, negocieri, litigii;
asistare şi reprezentare în relaţia cu societăţile și brokerii de asigurări, precum şi cu organismele de reglementare şi control în domeniul asigurărilor;

LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE :

analiza bazelor de date juridice europene şi consultanţă privitoare la legislaţia primară şi secundară a Uniunii Europene;
asistenţă juridică şi reprezentare în litigii care implică sesizari/proceduri de competenţa instanţelor judiciare europene;
consultanţă în domeniul accesării fondurilor europene nerambursabile;
întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea finanţărilor europene;